Kontakt
28 czerwca 2022

Co zmieniło się w WHT od 2022 r.?

Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie.

Zmiany w WHT od 2022 r. były oczekiwane i w dużym stopniu także zapowiadane. Zmierzają one, co do zasady, do poprawy sytuacji podatników. Nie oznacza to jednak, że wszystkie problemy zostały rozwiązane – kwestia należytej staranności, czy rzeczywistego właściciela nadal budzi wiele wątpliwości. Mechanizm „Pay and Refund” – tak jak zakładano, jest dodatkowym obciążeniem dla podatników, mimo że jego zakres został znacząco ograniczony.

Oto najważniejsze zmiany, z jakimi od nowego roku muszą mierzyć się podatnicy po zmianie przepisów o WHT:

  • zmiany w zakresie „Pay and Refund”: ograniczenie obowiązywania tego mechanizmu do przychodów pasywnych (odsetki, dywidendy oraz należności licencyjne) wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych nie będących polskimi rezydentami;
  • zakres opinii o możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła (opinia pozwala nie stosować mechanizmu „Pay and Refund”) obejmuje teraz również preferencje wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (opinia o stosowaniu preferencji);
  • wprowadzono zmiany dotyczące sposobu podpisywania oświadczenia wyłączającego stosowanie mechanizmu „Pay and Refund”;
  • doprecyzowano, że dokonując oceny dochowania należytej staranności przez płatnika stosującego obniżoną stawkę lub zwolnienie z podatku u źródła pod uwagę mają być brane również powiązania istniejące między płatnikiem a podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (wyższe wymagania dla podmiotów powiązanych);
  • zmieniono definicję rzeczywistego właściciela;
  • zmodyfikowano zapisy dotyczące certyfikatu rezydencji – teraz miejsce siedziby podatnika może być potwierdzone kopią certyfikatu.

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, dyrektor w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu