Kontakt
8 lutego 2019

Mała rewolucja, czyli podatek u źródła w 2019 roku

Zmiany w zakresie procedury poboru zryczałtowanego podatku u źródła (ang. withholding tax – WHT) są jednymi z istotniejszych zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie od początku 2019 r. Z całą pewnością, zmiany te będą dla płatników dużym wyzwaniem z perspektywy zarządczej oraz administracyjnej. Konieczne będzie bowiem zaznajomienie pracowników i kontrahentów zagranicznych z nowymi regulacjami oraz wprowadzenie odpowiednich wewnętrznych procedur. Co więcej, płatnicy będą musieli bardziej szczegółowo niż dotychczas weryfikować status podatkowy swoich kontrahentów zagranicznych.

Co dokładnie się zmienia?

Do 31 grudnia 2018 r., polski podmiot dokonujący wypłaty należności podlegających WHT nie pobierał podatku jeżeli zastosowanie znajdowało zwolnienie wynikające z ustawy lub pobierał WHT według obniżonej stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Po wprowadzeniu nowych przepisów, zasady poboru WHT uległy jednak zasadniczej modyfikacji. Traktowanie wypłat należności podlegających WHT na gruncie nowych przepisów podatkowych zostało uzależnione od kwoty wypłaconych należności.

Jakie nowe, dodatkowe obowiązki będzie miał płatnik?

Jeżeli łączna kwota należności podlegających WHT wypłaconych danemu zagranicznemu podmiotowi w roku podatkowym nie przekracza 2 milionów zł, w dalszym ciągu będą miały zastosowanie „stare” zasady poboru WHT.

Jeżeli jednak łączna kwota należności podlegających WHT wypłaconych danemu zagranicznemu podmiotowi w roku podatkowym przekroczy 2 miliony zł, polski podmiot wypłacający należności podlegające WHT będzie każdorazowo zobowiązany do poboru WHT według podstawowej stawki (20%/19% w przypadku dywidend).

Na płatników został również nałożony obowiązek dochowania należytej staranności przy poborze WHT oraz przy ocenie możliwości zastosowania zwolnienia ustawowego lub obniżonej stawki WHT. Obowiązek dochowania należytej staranności wszedł w życie już od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy wszystkich wypłat należności podlegających WHT, niezależnie od ich kwoty.

Jakie możliwości daje ustawodawca?

W sytuacji, w której podatek zostanie pobrany przez płatnika nowe przepisy dają możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego WHT jeżeli zastosowanie znajduje zwolnienie z WHT lub obniżona stawka WHT wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wniosek może złożyć zarówno podmiot zagraniczny otrzymujący należność, jak i podmiot polski wypłacający należność (o ile zapłacił podatek z własnych środków).

Zwrot WHT powinien nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot. Termin ten może jednak zostać przedłużony przez organ podatkowy, jeżeli organ podatkowy poweźmie wątpliwości co do kwestii wskazanych we wniosku o zwrot.

Nowe przepisy przewidują dwa rozwiązania, których zastosowanie będzie wyłączać obowiązek „automatycznego” poboru WHT według podstawowej stawki w przypadku przekroczenia wskazanego powyżej progu 2 milionów zł, t.j. uzyskanie opinii dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z WHT oraz złożenie oświadczenia organom podatkowym.

Pierwszym z możliwych rozwiązań jest wystąpienie do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z WHT wynikającego z dyrektyw unijnych. Organ podatkowy w procesie wydawania opinii na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów zbada, czy wypłata danej należności może korzystać ze zwolnienia z WHT. Jeżeli uzna, że tak – wyda opinię. Opinia nie dotyczy jednak możliwości skorzystania z obniżonych stawek WHT wynikających z postanowień danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Drugim z możliwych rozwiązań jest złożenie organom podatkowym pisemnego oświadczenia. W takim oświadczeniu polski podmiot potwierdza, że zbadał sytuację odbiorcy należności i w jego ocenie do wypłat należności do odbiorcy znajdzie zastosowanie zwolnienie z WHT lub obniżona stawka WHT wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Po złożeniu oświadczenia, podatnik będzie mógł zastosować zwolnienie z WHT lub też obniżoną stawkę WHT w stosunku do należności wskazanych w oświadczeniu.

Ile czasu ma podatnik na przygotowanie się do zmian?

Na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów, nowe przepisy dotyczące procedury poboru WHT wejdą w życie 1 lipca 2019 r. Podatnicy zyskali zatem dodatkowe pół roku na przygotowanie się do zmienionych regulacji. Rozporządzenie Ministra Finansów wyłączyło również zastosowanie nowych przepisów w stosunku do wybranych typów wypłat należności podlegających WHT (przykładowo, nowe przepisy nie znajdą zastosowania do wypłat należności z tytułu prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego).

Biorąc pod uwagę szeroki zakres wprowadzanych zmian, jak również stosunkowo długi czas potrzebny na uzyskanie opinii dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z WHT, warto już dziś przygotować się do nowych zasad poboru WHT.

Autorzy:

  • Jarosław Józefowski – radca prawny, associate w Enodo Advisors
  • Izabela Ścierska-Kulma – doradca podatkowy, starszy menedżer w Enodo Advisors

Artykuł ukazał się na www.prawo.pl


Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu