Kontakt
26 września 2022

Opinia o stosowaniu preferencji po nowemu

Przepisy dotyczące opinii o stosowaniu preferencji zostały od nowego roku zmienione na korzyść, co stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom polskich podmiotów wypłacających należności za granicę. Co się zmieniło?

Opinia o stosowaniu preferencji od 2022 r.

W ramach nowelizacji ustaw podatkowych pod hasłem „Polski Ład” wprowadzono istotne zmiany w omawianej instytucji, czyniąc z niej ważny, dodatkowy instrument ochrony interesów płatników:

  • po pierwsze, zmianie uległa sama nazwa: dotychczasowa „Opinia o stosowaniu zwolnienia” teraz nazywa się „Opinią o stosowaniu preferencji”. Tu uwaga – zmiana ta nie ma jednak charakteru wyłącznie technicznego, ponieważ…
  • po drugie, ustawodawca rozszerzył zakres przedmiotowy opinii. Teraz będzie ona potwierdzała nie tylko prawo do stosowania zwolnienia ustawowego, ale również prawo do zastosowania zwolnienia lub niższej stawki zgodnie z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Wnioskodawca ubiegający się o wydanie opinii dotyczącej niepobrania podatku bądź zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie musiał wykazać, że spełnione zostały przewidziane w danej umowie warunki. To ważne, bo warunki przewidziane w UPO są czasami łagodniejsze niż ustawowe warunki do zwolnienia.
  • po trzecie, opinia jest w tej chwili wydawana zarówno na wniosek podatnika i płatnika (lub podmiotu dokonującego wypłat należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze).

Opinia o preferencji a termin wypłaty np. dywidend

I tu ważna, praktyczna uwaga. Uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala nie stosować mechanizmu „Pay and Refund”. Niestety na jej wydanie trzeba trochę poczekać. Należy starać się o nią z minimum 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Jest to zatem najlepsze rozwiązanie w przypadku płatności, które mogą być odsunięte w czasie.

Wiele firm w okolicach maja kończy sporządzać sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend. Jeśli wypłata nie może poczekać i nie posiadamy opinii, jedyną opcją na niepobieranie podatku przy większych płatnościach będzie złożenie oświadczenia. Aby to zrobić i nie narażać się na ryzyko, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania, czy spełnione są warunki do zwolnienia (by dochować należytej staranności). Zebrane dokumenty i wnioski możemy później zastosować w celu uzyskania opinii, którą wykorzystamy w kolejnych latach.  

Okres ważności opinii

W świetle przepisów przejściowych termin obowiązywania opinii o stosowaniu zwolnienia, które zostały wydane do 31 grudnia 2021 roku, upłynie dopiero 1 stycznia 2025 roku. Jakie będzie to miało skutki w praktyce? Może przyczynić się do znaczącego wydłużenia terminu obowiązywania wydanych już opinii o stosowaniu zwolnienia. Przykładowo, opinia o stosowaniu zwolnienia wydana w styczniu 2019 roku nie wygaśnie w ustawowym terminie 36 miesięcy od jej wydania, tj. w styczniu 2022 roku, ale dopiero 1 stycznia 2025 roku.

Jeśli natomiast chodzi o okres ważności nowo wydawanych opinii o stosowaniu preferencji, nic się nie zmieniło – nadal jest to 36 miesięcy od dnia jej wydania. Termin może być skrócony w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na spełnienie warunków zastosowania zwolnienia.

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, Senior Manager w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu