Kontakt
17 listopada 2021

Polski Ład, czyli opinia o stosowaniu zwolnienia na nowo

Niedawno informowaliśmy Państwa o zmianach przepisów regulujących procedurę poboru podatku u źródła. W dzisiejszym artykule omówimy proponowane zmiany w ramach projektu „Polski Ład” – skupimy się na opinii o stosowaniu zwolnienia na nowo.

Opinia o stosowaniu zwolnienia

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, na wniosek podatnika lub płatnika, którzy wykażą, że w odniesieniu do należności z tytułu odsetek, opłat licencyjnych lub dywidend spełnione są warunki wskazane w ustawie o CIT, właściwy organ podatkowy ma obowiązek wydać opinię o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: „WHT” lub „podatek u źródła”) należnego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności.

Posiadanie takiej opinii zwalnia wnioskodawcę z konieczności poboru podatku u źródła z tytułu należności, których kwota przekracza 2 mln zł (czy raczej będzie zwalniać – wtedy, gdy przepisy o konieczności poboru w końcu zaczną być stosowane). Co do zasady, opinia jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania. Jednak w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na spełnienie warunków zastosowania zwolnienia, termin ten może ulec skróceniu.

Polski Ład – opinia o stosowaniu zwolnienia na nowo

Pierwszą zmianą, która od razu rzuca się w oczy, jest zmiana nazwy omawianej instytucji. Dotychczasowa „Opinia o stosowaniu zwolnienia” od nowego roku będzie nazywana „Opinią o stosowaniu preferencji”. Zmiana nazwy nie jest jednak jedynie zmianą o charakterze technicznym.

Drugą istotną zmianą jest bowiem rozszerzenie zakresu przedmiotowego wydawanej opinii. Oznacza to, że wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wydanie opinii, która nie tylko będzie potwierdzała prawo do stosowania zwolnienia ustawowego, ale także prawo do zastosowania zwolnienia lub niższej stawki zgodnie z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie opinii dotyczącej niepobrania podatku bądź zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie musiał wykazać, że spełnione zostały przewidziane w danej umowie warunki.

Opinia o stosowaniu preferencji, podobnie jak obecnie funkcjonująca opinia o stosowaniu zwolnienia, będzie ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania. Termin ten może zostać jednak skrócony w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na spełnienie warunków zastosowania zwolnienia.

Wydłużenie terminu ważności opinii

Zgodnie z przepisami przejściowymi omawianego projektu ustawy, termin obowiązywania opinii o stosowaniu zwolnienia, które zostały do dnia 31 grudnia 2021 roku, upływać będzie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Wprowadzenie tej regulacji może doprowadzić do znaczącego wydłużenia terminu obowiązywania już wydanych opinii o stosowaniu zwolnienia. Przykładowo, opinia o stosowaniu zwolnienia wydana w styczniu 2019 roku, nie wygaśnie w ustawowym terminie 36 miesięcy od jej wydania, tj. w styczniu 2022 roku, ale dopiero 1 stycznia 2025 roku.

Podsumowanie „Polski Ład – opinia o stosowaniu zwolnienia na nowo

W odróżnieniu od większości zmian podatkowych zaproponowanych przez ustawodawcę w ramach programu rządowego „Polski Ład”, zmiany dotyczące opinii o zastosowaniu zwolnień i preferencji należy ocenić pozytywnie. Ich wprowadzenie ułatwi życie polskim podmiotom wypłacającym należności za granicę.

Przede wszystkim, wprowadzenie proponowanych zmian nie będzie powodowało wygaśnięcia obecnie obowiązujących opinii o stosowaniu zwolnienia. Podmioty posiadające takie opinie nadal będą mogły korzystać z wynikających z nich uprawnień i nie będą musiały ubiegać się o wydanie nowych opinii. Po drugie, płatnicy zyskają możliwość zabezpieczenia tych wypłat, które nie są objęte zwolnieniem ustawowym, ale korzystają z preferencji na podstawie stosownych UPO. Warto o tym pamiętać, gdyż warunki przewidziane w UPO są czasami łagodniejsze niż ustawowe warunki do zwolnienia.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów już 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie wielokrotnie odraczany mechanizm pay and refund. Jeżeli wypłacają Państwo należności z tytułu dywidend, opłat licencyjnych czy też odsetek na rzecz powiązanych podmiotów zagranicznych, a nie wystąpiliście jeszcze z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, to mają Państwo na to już niewiele czasu. Warto rozważyć złożenie takiego wniosku, ponieważ uzyskanie takiej opinii pozwoli Państwu na uniknięcie obowiązku poboru podatku u źródła według stawki podstawowej (19% lub 20%) bez ryzyka narażenia się na sankcje.

Izabela Ścierska-Kulmadoradca podatkowy, Director w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Jarosław Józefowski, radca prawny, Senior Associate w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z CIT, szczególnie z opodatkowaniem międzynarodowym. Posiada doświadczenie w projektach realizowanych m.in. dla podmiotów z branży energetycznej, farmaceutycznej oraz finansowej.

Arkady Zadrożny, aplikant radcowski, Senior Analyst w Enodo Advisors. Posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw rożnej wielkości, zarówno posiadającym status mikro jak również dużego przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności postępowań podatkowych.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu