Kontakt
28 lipca 2021

Polski Ład: zmiany w podatku u źródła

Opublikowane niedawno propozycje regulacji podatkowych wprowadzanych w ramach programu rządowego „Polski Ład”, to także od dawna wyczekiwane zmiany w procedurze poboru podatku u źródła. Są one istotne z punktu widzenia podatników wypłacających należności za granicę, dlatego warto przyjrzeć się im w nieco bliżej.

Zakłada się przede wszystkim zawężenie obowiązku poboru podatku u źródła według stawki podstawowej przez płatnika wyłącznie do wypłat odsetek, opłat licencyjnych oraz dywidend (wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT) na rzecz powiązanych nierezydentów. Obecnie obowiązujący roczny próg 2 000 000 zł, po którego przekroczeniu obowiązek poboru przez płatnika podatku u źródła według stawki podstawowej ulega materializacji, ma pozostać bez zmian.

Jest to znacząca zmiana w porównaniu do obecnych – wciąż zawieszonych – przepisów, które nakładają taki obowiązek w stosunku do wszystkich wypłat należności podlegających podatkowi u źródła przekraczających wskazany powyżej próg kwotowy. Oznacza to, że podatnicy dokonujący np. wypłaty odsetek na rzecz podmiotów niepowiązanych, czy też zapłaty wynagrodzenia za usługi niematerialne (np. za usługi zarządcze/doradcze) na rzecz podmiotów powiązanych, nie będą musieli pobierać podatku u źródła według stawki podstawowej.

Opublikowany projekt zakłada też, że zakres obecnej opinii o możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła będzie obejmował również preferencje wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (będzie to opinia o stosowaniu preferencji). Zakres opinii został zatem rozszerzony. Obecnie opinia ta może bowiem obejmować wyłącznie potwierdzenie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła wynikającego z przepisów ustawy o CIT, stanowiących implementację dyrektyw unijnych (Parent-Subsidiary oraz Interest-Royalty).

Jednocześnie doprecyzowano również, że dokonując oceny dochowania należytej staranności przez płatnika stosującego obniżoną stawkę lub zwolnienie z podatku u źródła pod uwagę będą brane również powiązania istniejące między płatnikiem a podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Jest to zmiana zgodna z obecnym podejściem organów podatkowych, które stoją na stanowisku, że standard należytej staranności wymaganej od płatników jest wyższy w przypadku wypłat należności do podmiotów powiązanych. Zróżnicowanie poziomu należytej staranności w zależności od istnienia powiązań pomiędzy podatnika z płatnikiem nie znajduje natomiast oparcia w treści obecnie obowiązujących przepisów ustawy o CIT.

Polski Ład, czyli czekają nas zmiany w podatku u źródła

Zaprezentowane zmiany stanowią wyłącznie propozycję zaprezentowaną przez Ministerstwo Finansów. Konsultacje społeczne w tej sprawie zostały wydłużone do 30 sierpnia br. Niemniej jednak, zmiany te są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, stąd spodziewamy się, że zostaną wprowadzone. Czekamy również na ostateczną wersję objaśnień dotyczących podatku u źródła. Miejmy nadzieję, że pojawią się one tak szybko, jak to możliwe.

Izabela Ścierska-Kulmadoradca podatkowy, Senior Manager w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Jarosław Józefowski, radca prawny, Senior Associate w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z CIT, szczególnie z opodatkowaniem międzynarodowym. Posiada doświadczenie w projektach realizowanych m.in. dla podmiotów z branży energetycznej, farmaceutycznej oraz finansowej.

Arkady Zadrożny, aplikant radcowski, Senior Analyst w Enodo Advisors. Posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw rożnej wielkości, zarówno posiadającym status mikro jak również dużego przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i
sądowo-administracyjnych, w szczególności postępowań podatkowych.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu