Kontakt
18 lutego 2019

Przesunięcie terminu obowiązkowego poboru podatku u źródła

Zmiany w zakresie procedury poboru zryczałtowanego podatku u źródła (ang. withholding tax – WHT) są niewątpliwie jednymi z najistotniejszych zmian podatkowych w 2019 r.

Tak jak wskazywaliśmy we wcześniejszych artykułach, wprowadzone zmiany w procedurze poboru WHT polegają w szczególności na wprowadzeniu obowiązku poboru WHT przez płatnika według stawki podstawowej (20%/19% w przypadku dywidend) od wypłat przekraczających 2 miliony zł na rzecz danego podatnika w danym roku podatkowym.  Jeżeli zostały spełnione odpowiednie warunki, płatnik będzie mógł ubiegać się o zwrot części lub całości pobranego WHT. Ponadto, płatnik będzie mógł również nie pobierać podatku na podstawie uzyskanej opinii o możliwości zastosowania zwolnienia lub na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego organowi podatkowemu.

Mając na uwadze konieczność przygotowania się płatników do nowych regulacji, rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2018 r. Minister Finansów przesunął termin wejścia w życie niektórych przepisów dotyczących procedury poboru WHT.

Rozporządzenie Ministra Finansów – co się zmieniło?

Zgodnie z rozporządzeniem, nowe zasady dotyczące „automatycznego” poboru WHT przez płatnika nie będą miały zastosowania w przypadku wypłat należności podlegających WHT (odsetek, należności licencyjnych, dywidend, wynagrodzenia za usługi niematerialne) dokonanych do 30 czerwca 2019 r. W przypadku wypłat takich należności dokonanych do 30 czerwca 2019 r., zastosowanie znajdą w dalszym ciągu „stare” zasady poboru WHT.

W praktyce, nowe zasady poboru WHT zaczną zatem obowiązywać w stosunku do wypłat należności dokonanych od 1 lipca 2019 r.

Rozporządzenie przewiduje również wyłączenie nowych zasad poboru WHT w stosunku do wypłat określonych należności wskazanych w rozporządzeniu. Wyłączenia te w praktyce mogą nie być istotne dla większości płatników – dotyczą one bowiem specyficznych typów należności. Wyłączenie nowych zasad poboru WHT znajdzie zastosowanie m.in. do wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, należności na rzecz organizacji międzynarodowych czy też należności z tytułu odsetek od obligacji Skarbu Państwa.

Minister Finansów wyjaśnił również, że kwota wypłat należności podlegających WHT dokonanych przez płatnika do 30 czerwca 2019 r. będzie musiała zostać uwzględniona przez płatnika przy ustaleniu, czy od 1 lipca 2019 r. znajdą zastosowanie nowe zasady poboru WHT. Obowiązek poboru WHT przez płatnika według stawki podstawowej wystąpi zatem w przypadku, w którym kwota wypłat należności na rzecz danego podatnika dokonanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przekroczy 2 miliony zł.

Niektóre zmiany już teraz

Rozporządzenie nie przesunęło wejścia w życie wszystkich nowych regulacji dotyczących poboru WHT przez płatników.

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy poborze WHT, o której to kwestii piszemy w osobnym artykule. Ponadto, od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również nowa, rozszerzona definicja „rzeczywistego właściciela” należności. Rozporządzenie nie przesuwa terminu wejścia w życie powyższych przepisów.

Zatem, stosowanie nowych regulacji w zakresie dochowywania należytej staranności przez płatników oraz stosowania nowej definicji „rzeczywistego właściciela” nie zostało odroczone i obowiązuje także pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2019 r.

Oznacza to, że z praktycznego punktu widzenia organy podatkowe mogą kontrolować płatników w powyższym zakresie także od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Płatnicy z przesuniętym rokiem podatkowym również skorzystają z odroczenia

W kontekście wydania rozporządzenia przez Ministra Finansów pojawiły się wątpliwości, czy płatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym mogą skorzystać z wynikającego z rozporządzenia odroczenia wejścia w życie nowych przepisów dotyczących poboru WHT.

Wątpliwości te rozwiało Ministerstwo Finansów, które stwierdziło, że płatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek pobierania WHT zgodnie z nowymi zasadami od 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie, Ministerstwo Finansów wskazało, że tacy płatnicy również mogą skorzystać z odroczenia wejścia w życie nowych zasad poboru WHT zgodnie z rozporządzeniem z 31 grudnia 2018 r. (tak samo jak płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Przygotowanie się na zmiany – nadal niewiele czasu

Wydanie rozporządzenia należy ocenić jako krok w dobrym kierunku, ułatwiający płatnikom przygotowanie się na daleko idące zmiany w procedurze poboru WHT. Płatnicy zyskali bowiem dodatkowe kilka miesięcy na przygotowanie się do zmian, np. na uzyskanie opinii o możliwości zastosowania zwolnienia.

Niemniej jednak, z uwagi na szeroki zakres nowych regulacji, wprowadzenie nowych procedur w zakresie poboru WHT może wymagać dużej ilości czasu, sił oraz środków. Płatnicy powinni w pierwszym półroczu 2019 r. zadbać, aby 30 czerwca 2019 r. nie zostali niemile zaskoczeni.

Autor:

Jarosław Józefowski, radca prawny, associate w Enodo Advisors

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu